مدیرگروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی : محمد شایسته

سمت: مدیرگروه رشته کامپیوتر

تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر