اعضای هیات علمی گروه

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ محمد شایسته مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ هدایت‌اله دلاکی مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ بهارک احمدی‌پور مربی  
۴ صفورا ذاکری مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ سمیه لطفی مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ اعظم قائدی مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ عباس عکاسی استادیار